მისამართზე ჩაბარების სერვისი

„საქართველოს ფოსტა“, საქართველოს ტერიტორიაზე, დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე ახორციელებს შემდეგი სახის გზავნილების მისამართზე მიტანას, მისი  ადრესატისთვის ჩაბარების მიზნით:
 

Ø ადგილობრივი საფოსტო ბარათი, წერილი (მათ შორის ჰიბრიდული) და 500გრ-მდე წონის მცირე პაკეტი;

Ø  საერთაშორისო საფოსტო ბარათი და წერილი;

Ø  საერთაშორისო 500გრ-მდე წონის რეგისტრირებული მცირე პაკეტი, აგრეთვე 500გრ-მდე წონის მცირე პაკეტი, რომლის შიგთავსიც დოკუმენტია;

Ø  საერთაშორისო EMS გზავნილი;

 
 
 
„საქართველოს ფოსტა“  მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ისარგებლოს დამატებითი სერვისით და დაწესებული საფასურის გადახდის სანაცვლოდ მოითხოვოს საქართველოს ტერიტორიაზე შემდეგი სახის გზავნილების მისამართზე მიტანა, მისი  ადრესატისთვის ჩაბარების მიზნით:
 

ØI კლასის მცირე პაკეტი, რომლის წონაც აღემატება 500გრ-ს;

Øადგილობრივი ამანათი;

Øადგილობრივი M ტომარა;

Øადგილობრივი და საერთაშორისო რეგისტრირებული წერილი და მცირე პაკეტი, რომელთა წონაც არ აღემატება 500გრ-ს, აგრეთვე ჰიბრიდული წერილი, თუ მათი ჩაბარება ვერ განხორციელდა სტანდარტული ვიზიტის ფარგლებში.

Øსაერთაშორისო რეგისტრირებული წერილობითი კორესპონდენცია, რომლის შიგთავსიც დოკუმენტია, ხოლო წონა აღემატება 500გრ-ს;

Øსაერთაშორისო  მცირე პაკეტი, რომლის შიგთავსიც საქონელია;

Øსაერთაშორისო საჰაერო ამანათი;

Øსაერთაშორისო სახმელეთო ამანათი;
 
 
დამატებითი სერვისით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს:
•         ადგილობრივი გზავნილების შემთხვევაში- გამგზავნს ან ადრესატს;
•         საერთაშორისო გზავნილების შემთხვევაში - ადრესატს.
დამატებითი სერვისის შეკვეთა შესაძლებელია:
•         სერვისცენტრში;
•         ტელეფონის ნომერზე +995 32 224 09 09.
შენიშვნა: შეკვეთის განხორციელება შესაძლებელია  მხოლოდ იმ გზავნილზე, რომელიც „საქართველოს ფოსტის“ მფლობელობაში იმყოფება.
 
დამატებითი სერვისის შეკვეთის შესრულების ვადებია:
•   პირობით „სტანდარტული“ - შეკვეთის მიღებიდან არაუგვიანეს 2(ორი) სამუშაო დღე;
•   პირობით  „სასწრაფო“ - შეკვეთის მიღებიდან მეორე სამუშაო დღე (ხორციელდება მხოლოდ ერთი ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში).
 
 
ადრესატის მისამართზე მიტანას არ ექვემდებარება დაზიანებული და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სავალდებულო საბაჟო დეკლარირებას დაქვემდებარებული გზავნილები.