სატვირთო გადაზიდვები

სატვირთო გადაზიდვა
 

 

 

 

შპს ”საქართველოს ფოსტა”-ს მიერ ტვირთის საქართველოს 
ტერიტორიაზე გადაზიდვის ტარიფი (ლარებში დღგ-ს ჩათვლით) 

 

0-30 კგ.-მდე 10 ლარი
100 კგ.-დან - 1000 კგ.-მდე 1 კმ. - 1.30 ლარი
1001 კგ.-დან - 2000 კგ.-მდე 1 კმ. - 1.60 ლარი
2000 კგ.-ს ზემოთ 1 კმ. - 3.00 ლარი

 
 


 

 

 

   
30 კგ.-დან - 100 კგ.-მდე 1 კმ. - 0.80 ლარი 
(მიუხედავად მანძილისა)