სახმელეთო ამანათი

 

სახმელეთო ამანათის ქვეყნის გარეთ

გაგზავნის პირობები

 

 

1.      მოქმედების სფერო

 

1.1. წინამდებარე დოკუმენტში აღწერილია სახმელეთო ამანათის (შემდგომში ასევე მოხსენიებული როგორც: „ამანათიდა/ანგზავნილი“) ქვეყნის გარეთ გაგზავნის პირობები. დოკუმენტი განკუთვნილიასაქართველოს ფოსტისმომხმარებლისთვის და ასევე კომპანიის ყველა იმ პოზიციის თანამშრომელთათვის, ვინც უზრუნველყოფს სახმელეთო ამანათის გაგზავნასთან  დაკავშირებული ოპერაციების შესრულებასა და კონსულტაციის გაწევას.

1.2. ის საკითხები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე დოკუმენტით, რეგულირდებამომხმარებლის სახელმძღვანელოსდებულებებით.

2.      ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი სახმელეთო ამანათის მახასიათებლები

 

2.1. ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი სახმელეთო ამანათი  არის ამანათის სახეობა, რომელსაცსაქართველოს ფოსტამომხმარებლისგან იღებს საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული სერვისცენტრების საშუალებით, უზრუნველყოფს მის ტრანსპორტირებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ადრესატისათვის ჩაბარების მიზნით გადასცემსსაქართველოს ფოსტა“- აგენტებს.

2.2. სახმელეთო ამანათის როგორც გამგზავნი ასევე ადრესატი შესაძლოა იყოს  მხოლოდ ფიზიკური პირი.

2.3. საქართველოს ფოსტასახმელეთო ამანათის გაგზავნას ახორციელებს შემდეგი ქვეყნების მიმართულებით:

 

2.3.1 საბერძნეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებში, რომელთა მისამართებიც მოცემულია დანართი #1-ში.

2.3.2 ესპანეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტის ოფისში, რომელის მისამართიც მოცემულია დანართი #1-ში. ამასთან დანართი #2-ით განსაზღვრულ ესპანეთის ქალაქებში სერვისით - "სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანა" სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ "საქართველოს ფოსტის" შესაბამისი აგენტისათვის დამატებითი მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების სანაცვლოდ.

2.3.3 იტალია - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებსა და გზავნილების გაცემის პუნქტებში, რომელთა მისამართებიც მოცემულია დანართი #1-ში.

 

2.4. სახმელეთო ამანათის გაგზავნის შემთხვევაში ადრესატს საშუალება აქვს ისარგებლოსსაქართველოს ფოსტისაგენტების დამატებითი მომსახურებით და მოითხოვოს სახმელეთო ამანათის მისთვის სასურველ ქალაქში/მისამართზე მიტანასაქართველოს ფოსტისაგენტების მიერ დადგენილი პირობებისა და ტარიფების შესაბამისად. იმ ქალაქების ჩამონათვალი, სადაც ადგილზე მიტანის სერვისით სარგებლობაა შესაძლებელი მოცემულია დანართ #2-ში.

2.5. საქართველოს ფოსტისმიერ  სახმელეთო ამანათის დაზღვევა არ ხდება.

2.6. სახმელეთო ამანათის  წონა არ უნდა აღემატებოდეს 20 კგ-, ხოლო მედიკამენტების შემთხვევაში - 300გრამსსახმელეთო ამანათის  ზომა არ უნდა აჭარბებდეს -80სმX80სმX80სმ  

2.7. სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულება (გარდა მედიკამენტებისა) გამოითვლება ფაქტიური წონისა დასაქართველოს ფოსტის“  მიერ ამავე კატეგორიის გზავნილზე 1კგ.-სთვის დადგენილი ტარიფის ნამრავლით. 1კგ-მდე წონის ამანათის გაგზავნის შემთხვევაში, გამგზავნი/ადრესატი  იხდის ფიქსირებულ - 1კგ.-სთვის დადგენილ ტარიფს.

2.8. სახმელეთო ამანათით მედიკამენტების გაგზავნის შემთხვევაში, გამგზავნი/ადრესატი იხდის ფიქსირებულ ტარიფს.

2.9.  „საქართველოს ფოსტისაგენტების მიერ გაწეული დამატებითი მომსახურების - „სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანისსერვისის პირობები და ქალაქები განისაზღვრება წინამდებარე დოკუმენტის დანართი #2-ის შესაბამისად, ამასთან დამატებითი სერვისით - სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანასარგებლობის შემთხვევში დამატებითი მომსახურების საფასური გადახდილი უნდა იქნას ადრესატის მიერ, დამატებითი მომსახურების გამწევსაქართველოს ფოსტისაგენტთან, დანიშნულების ქვეყანაში.

2.10. სახმელეთო ამანათის ქვეყნის გარეთ გაგზავნის მომსახურების ღირებულების გადახდა შესაძლებელია როგორც მისი გაგზავნისას - გამგზავნის მიერ, ასევე ადრესატის მიერ - სახმელეთო ამანათის მისთვის ჩაბარებისას.

2.11. ადრესატისათვის ჩაუბარებელი სახმელეთო ამანათის უკან გამგზავნისათვის დაბრუნება არ ხორციელდება. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდება სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება (მათ შორის თუ ადრესატი უარს განაცხადებს სახმელეთო ამანათის ჩაბარებაზე), მისი მიღებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაშიიგი განადგურდება ადგილზე.   

 

3.      სახმელეთო ამანათის მიღება ქვეყნის გარეთ გასაგზავნად

 

3.1.   საქართველოს ფოსტა“, სახმელეთო ამანათის მიღებას ქვეყნის გარეთ გასაგზავნად ახორციელებს   სერვისცენტრების  მეშვეობით,  ყოველ სამუშაო დღეს. კურიერის საშუალებით აღნიშნული ტიპის სახმელეთო ამანათის მიღება არ ხდება.

 

გასათვალისწინებელია!  თბილისის სერვისცენტრების გარდა, ნებისმიერ სხვა სერვისცენტრში  სახმელეთო ამანათის შაბათ დღეს მიღების შემთხვევაში, მისი გაგზავნა ვერ განხორციელდება პუნქტი 4.1.-ით განსაზღვრულ დღეს (ორშაბათს).  აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის სერვისცენტრების გარდა, ნებისმიერ სხვა სერვისცენტრში  შაბათ დღეს მალფუჭებადი პროდუქტის შემცველი სახმელეთო გზავნილის მიღება არ არის რეკომენდირებული.

თუ გამგზავნი არ ითვალისწინებსსაქართველოს ფოსტისრეკომენდაციას, ასეთი გზავნილის გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ გამგზავნის მიერ გაგზავნის საფასურის გადახდის პირობით.

 

3.2.გასაგზავნად მიღებულ სახმელეთო ამანათს ენიჭება საიდენტიფიციკაციო კოდი (შტრიხ კოდი).

3.3.სახმელეთო ამანათის სათანადოდ შეფუთვაზე პასუხისმგებელია გამგზავნი. სახმელეთო ამანათი უნდა შეიფუთოს უსაფრთხოდ და ისეთი წესით, რომ არ მოხდეს მისი შიგთავსის დაზიანება ტრანსპორტირების დროს, ამასთან  ასეთმა  შეფუთვამ არ უნდა დააზიანოს სხვა სახმელეთო ამანათები ტრანსპორტირების დროს და არ უნდა შეუქმნას პრობლემები პირებს,  ვინც განახორციელებენ სახმელეთო ამანათების  შემდგომ დამუშავებას, ტრანსპორტირებასა ან/და დასაწყობებას.

3.4.ამანათის შიგთავსი უნდა მოთავსდეს  ყუთში, რომელიც გარედან უნდა დაილუქოსსაქართველოს ფოსტისბრენდირებული წებოვანი ლენტით. თხევადი და სითხის შემცველი პროდუქცია უნდა მოთავსდეს პლასტმასის კონტეინერში/ბოთლში.

3.5.გამგზავნს უფლება არ აქვს სახმელეთო ამანათით გააგზავნოს ის ნივთები და საქონელი, რომელთა გაგზავნაც აკრძალულია წინამდებარე დოკუმენტის მე-5 მუხლის შესაბამისად.

 

4.    გასაგზავნად მიღებული სახმელეთო ამანათის გაგზავნის, ტრანსპორტირებისა და ჩაბარების ვადები

4.1.სახმელეთო ამანათების გაგზავნასსაქართველოს ფოსტაახორციელებს მხოლოდ კვირაში ერთხელ, ყოველ ორშაბათ დღეს.

4.2.დანიშნულების ქვეყანაში „საქართველოს ფოსტის“ აგენტების ოფისების მისამართებზე სახმელეთო ამანათის  მიწოდება ხორციელდება:

Ø  საბერძნეთი:

·      ათენი - არაუგვიანეს იმავე კვირის პარასკევისა;

·      თესალონიკი - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის ორშაბათისა.

Ø  ესპანეთი:

·      ბარსელონა - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის ოთხშაბათისა.

Ø  იტალია:

·      ბარი; რეჯო კალაბრია; რეჯო ემილია - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის სამშაბათისა;

·      მონტოვა- არაუგვიანეს მომდევნო კვირის ხუთშაბათისა;

·      ბოლონია; მოდენა - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის კვირა დღისა.

 

4.3.სახმელეთო ამანათისსაქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებამდე ტრანსპორტირების შემდგომ, ადრესატი უფლებამოსილიასაქართველოს ფოსტისაგენტის მიერ სახმელეთო ამანათის მიღებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში განახორციელოს ვიზიტი აგენტის ოფისშიჩაიბაროს სახმელეთო ამანათი, ან ისარგებლოსსაქართველოს ფოსტისაგენტის დამატებითი სერვისით - “სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანადა მისთვის სასურველ მისამართზე მოითხოვოს სახმელეთო ამანათის ჩაბარება. თუ სახმელეთო ამანათი ისეთ ქალაქში იგზავნება, სადაც აგენტის ოფისის ნაცვლად მხოლოდ გაცემის პუნქტია (ინფორმაცია გაცემის პუნქტების შესახებ მოცემულია დანართი #1 ში), ადრესატს გზავნილის ჩაბარების საშუალება ექნება მხოლოდ ასეთი გაცემის პუნქტების სამუშაო დღეებსა და საათებში.

 

5.   აკრძალული და პირობითად დაშვებული პროდუქტების ჩამონათვალი სახმელეთო ამანათებისთვის

 
5.1. სახმელეთო ამანათით დაუშვებელია იმ საგნების, ნივთიერებების, ცხოველების, პროდუქტების ან მასალების გაგზავნა, რაც 
სტანდარტულად არის აკრძალული საფოსტო გზავნილებით გაგზავნისას (https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/restrictions/), გარდა ამისა ასევე დაუშვებელია შემდეგი პროდუქტების გაგზავნა:
5.1.1. თამბაქო და თუთუნი;
5.1.2. თაფლი;
5.1.3. ხორცი და ხორცის ნაწარმი;
5.1.4. ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი მედიკამენტები.
5.2.  ქვემოთ ჩამოთვლილი პროდუქტების გაგზავნა დასაშვებია მხოლოდ შემდეგი ოდენობით:
5.2.1. ნებისმიერი სახის ყველი - 1 თავი არაუმეტეს 2 კგ-სა (მოთავსებული ჰერმეტულად, დახურულ პლასტმასის კონტეინერში, სითხის გარეშე);
5.1.1. ალკოჰოლური სასმელებიდან - მხოლოდ ღვინო და ლუდი, ჯამში არაუმეტეს 5 (ხუთი) ლიტრისა. ამასთან:
ა) არაქარხნული წარმოების ასეთი სასმელი  მოთავსებული უნდა იყოს პლასტმასის ბოთლებში;
ბ) თუ ღვინო და/ან ლუდი ქარხნულად ჩამოსხმულია ბოთლებში, შესაძლებელია თითოეული სახეობის სასმელის არაუმეტეს 2 ბოთლის გაგზავნა, ისე რომ მათმა საერთო რაოდენობამ არ გადააჭარბოს 5 ლიტრს.  
5.2.3. სხვა თხევადი და ბლანტი კვების პროდუქტები -  მოთავსებული პლასტმასის ბოთლებში;
5.3. მედიკამენტები ქარხნული შეფუთვითარაუმეტეს 300 გრამისაამასთან:
ერთი სახეობის აბები - არაუმეტეს 10 (ათიფირფიტისა;
სხვა ტიპის (მათ შორის სითხის შემცველიმედიკამენტები არაუმეტეს 300 გრამისა.
 

 

6.      სახმელეთო ამანათის დამატებითი სერვისები

 

6.1. სახმელეთო ამანათის დამატებითი სერვისებირომელსაც ახორციელებს „საქართველოს ფოსტა
6.1.1. ქვეყნის ტერიტორიის დატოვებამდე გზავნილის გაგზავნაზე უარის თქმა ხორციელდება „საქართველოს ფოსტა“-ს სერვისცენტრში მიმართვის გზით და საშუალებას აძლევს გამგზავნს დადგენილი ტარიფის გადახდის საფუძველზე უარი თქვას „საქართველოს ფოსტისთვის“ 
გადაცემული გზავნილის შემდგომ გაგზავნაზე.
6.1.1.1.  აღნიშნული სერვისით სარგებლობისას სახმელეთო ამანათის დაბრუნება გამგზავნისთვის ხდება სერვისცენტრშივე, ხოლო თანხის ანაზღაურება წარმოებს შემდეგი წესით:
· თუ დასაბრუნებელი ამანათის გაგზავნის ღირებულება გადახდილი არაა  გაგზავნისას, გამგზავნმა ამანათის დაბრუნებამდე უნდა გადაიხადოს „საქართველოს ფოსტის“ მიერ დაწესებული ტარიფი, შესაბამისი წონისა და ზომის ადგილობრივი ამანათის გაგზავნის ღირებულების ორმაგი ოდენობით, წინააღმდეგ შემთხვევაში გზავნილის მისთვის უკან დაბრუნება არ მოხდება და გზავნილი გადავა „საქართველს ფოსტის“ საკუთრებაში.
· თუ დასაბრუნებელი ამანათის გაგზავნის ღირებულება გადახდილია გაგზავნისას, გამგზავნს უბრუნდება გადახდილი სახმელეთო ამანათის
გაგზავნის ღირებულებას გამოკლებული შესაბამისი წონისა და ზომის ადგილობრივი ამანათის გაგზავნის ღირებულების ორმაგი ოდენობა.
6.1.1.2. მომხმარებელი (გამგზავნი) შეძლებს აღნიშნული სერვისით სარგებლობას იმ შემთხვევაში, თუ მისი მხრიდან გზავნილის გაგზავნაზე უარის თქმის განაცხადი დაფიქსირდება გზავნილის „საქართველოს ფოსტისთვის“ გადაცემიდან არაუგვიანეს პარასკევს 17:00 საათამდე. 
მომხმარებლის მიერ ამანათის შაბათ დღეს გასაგზავნად ჩაბარების შემთხვევაში, იგი აღნიშნული სერვისით ვერ ისარგებლებს.
6.2. სახმელეთო ამანათის დამატებითი სერვისებირომელსაც ახორციელებენ „საქართველოს ფოსტის“ აგენტები:
6.2.1 სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანის სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია იმ შემთხვევებში, თუ „საქართველოს ფოსტის“ აგენტს აქვს შესაბამისი დამატებითი სერვისი ადრესატისთვის სასურველ ქალაქში/მისამართზე.
6.2.1.1. ქალაქები, სადაც შესაძლებელია აღნიშნული დამატებითი სერვისით სარგებლობა, მოცემულია დანართ #2-ში.
6.2.1.2. აღნიშნული დამატებითი სერვისით სარგებლობის წესები და ტარიფები დგინდება „საქართველოს ფოსტის“ აგენტების მიერ და შესაბამისად „საქართველოს ფოსტა“ არ არის პასუხისმგებელი მის შესრულებაზე, ან ნებისმიერ პრეტენზიაზე ან ზარალზე, რომელიც აღნიშნული დამატებითი სერვისის განხორციელებისას შეიძლება წარმოიშვას აგენტის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის და/ან არაჯეროვანი შესრულების შედეგად.   
6.2.1.3. აღნიშნული დამატებითი სერვისის ღირებულების ანაზღაურება (გადახდა) არ ხორციელდება „საქართველოს ფოსტის“ სერვისცენტრებში და იგი გადახდილი უნდა იქნას „საქართველოს ფოსტის“ აგენტის სასარგებლოდ დანიშნულების ქვეყანაში. 

 

7.            პასუხისმგებლობა და ასანაზღაურებელი ზიანის ოდენობა

 

7.1  „საქართველოს ფოსტის“ პასუხისმგებლობა

7.1.1.საქართველოს ფოსტამატერიალურ პასუხისმგებლობას იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება მისი ბრალით სახმელეთო ამანათის დაკარგვით, ან დაზიანებით. ამასთან, სახმელეთო ამანათი დაზიანებულად მიიჩნევა მხოლოდ მისი გარე შეფუთვის მთლიანობის დარღვევის შემთხვევაში.

7.1.2. გზავნილი ითვლება დაკარგულად, თუ აღნიშნული ფაქტი დადასტურებულია          საქართველოს ფოსტისაგენტის მიერ ან თუ სახმელეთო ამანათის  შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა მისი გაგზავნიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის  განმავლობაში.

7.1.3. საქართველოს ფოსტაარ აგებს პასუხს საბაჟო ორგანოების მიერ მიღებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ამ ორგანოს მიერ იქნება მიღებული საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებული გზავნილების მიმართ.

7.1.4. საქართველოს ფოსტისპასუხისმგებლობა ასევე გამოირიცხება:

Ø დაუძლეველი ძალით გამოწვეული გარემოებების  დადგომის შემთხვევაში;

Ø შემთხვევებში, როცასაქართველოს ფოსტასარ შეუძლია განახორციელოს გზავნილების აღრიცხვა, სამსახურეობრივი დოკუმენტების დაუძლეველი ძალის  შედეგად  განადგურების გამო;

Ø თუ გზავნილის დაკარგვა, მისი შიგთავსის არარსებობა გამოწვეულია გამგზავნის ბრალით ან დაუდევრობით (მათ შორის არასათანადო შეფუთვით), ან შიგთავსის  თვისებებით;

Ø იმ სახმელეთო ამანათების მიმართ, რომელიც შეიცავს  გასაგზავნად აკრძალულ საგნებს;

Ø იმ სახმელეთო ამანათების მიმართ, რომლის გაგზავნაც დაშვებულია მხოლოდ განსაკუთრებული პირობით (მაგ. თუ სახმელეთო ამანათი შეფუთული უნდა იყოს განსაზღვრული სახით), ასეთი პირობის დაუცველობის შემთხვევაში.

Ø მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, სახელმწიფო ორგანოების მიერ   სახმელეთო ამანათის დაკავების, განადგურების  ან მისი კონფისკაციის შემთხვევაში;

Ø თუ ანაზღაურების მიღების მიზნით გამგზავნი არაკეთილსინდისიერად მოქმედებს;

Ø თუ მომხმარებელმა რეკლამაციით არ მიმართასაქართველოს ფოსტასსახმელეთო ამანათის გაგზავნის დღის მომდევნო დღიდან 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში;

7.1.5. სახმელეთო ამანათის დაკარგვის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტაგამგზავნს უნაზღაურებს გადახდილი ტრანსპორტირების საფასურს, აგრეთვე არაუმეტეს 1 ლარს თითოეულ კილოგრამზე.

7.1.6. სახმელეთო ამანათის შიგთავსის ნაწილობრივი დაკარგვის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტისმიერ ანაზღაურება განხორციელდება დაკარგულ თითოეულ კილოგრამზე 1 ლარის ოდენობით.  

7.1.7. სახმელეთო ამანათის დაზიანებულად მიჩნევის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტისმიერ ანაზღაურება განხორციელდება სახმელეთო ამანათის დაზიანებულ/დაკარგულ თითოეულ კილოგრამზე 1 ლარის ოდენობით

7.2. გამგზავნის პასუხისმგებლობა

7.2.1. გამგზავნი მატერიალურად პასუხისმგებელია იმ ზარალზე, რომელიც მიადგებასაქართველოს ფოსტას“- აკრძალული ნივთის გაგზავნის, ან სახმელეთო ამანათის არასათანადოდ შეფუთვის გამო.

8. დასკვნითი დებულებები

 

8.1. თუ ამ დოკუმენტის რომელიმე დებულება ბათილია, მიუხედავად ბათილობის საფუძვლისა, ეს არ გამოიწვევს მთელი დოკუმენტის 
ბათილობას. ამ შემთხვევაში დოკუმენტის დარჩენილი დებულებები მოქმედებს ბათილი დებულების გარეშე.
8.2. ყველა  საკითხირომელიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე დოკუმენტითრეგულირდება „საქართველოს ფოსტის“ მიერ 
დამტკიცებული მომხმარებლის სახელმძღვანელოთი“.
8.3. ამ დოკუმენტში შეტანილი ყველა ცვლილება და დამატება (გარდა წინამდებარე დოკუმენტის 8.4 პუნქტით განსაზღვრული 
შემთხვევებისა) ძალაში შედის მისი „საქართველოს ფოსტის“ გენერალური დირექტორის ხელმოწერის დღიდან, თუ ცვლილებისა და 
დამატებების დოკუმენტი თავად არ შეიცავს მითითებას მისი ძალაში უფრო გვიანი თარიღით შესვლის შესახებ.
8.4. ცვლილება წინამდებარე დოკუმენტის დანართ #1-სა და დანართ #2-ში ძალაში შედის მისი „საქართველოს ფოსტა“-ს 
ვებ-გვერდზე განთავსების დღიდან და არ საჭიროებს „საქართველოს ფოსტის“ გენერალური დირექტორის ხელმოწერას.

 

8.5. ამ დოკუმენტის მუხლებს სათაურები წამძღვარებული აქვთ დოკუმენტის ტექსტით სარგებლობის გასაადვილებლად და ისინი 
მხედველობაში არ მიიღებიან როგორც ამ დოკუმენტის რაიმე დებულების განმსაზღვრელნი, შემცვლელნი ან განმარტავნი.

 


 

დანართი #1

საქართველოს ფოსტისაგენტების მისამართები ქვეყნების მიხედვით

 

1. საბერძნეთი

 

N.

 

ქალაქი

 

მისამართი

 

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

1.

ათენი

Omonia - Geraniou # 44,

(ძირითადი ოფისი)

Tel: 210 52 41 849 / 694 0000 377 / 699 35 01 515

2.

ათენი

Kipseli 11361, Sikinou #6

Tel:  210 86 47 705/ 6948325465

3.

ათენი

Pagkrati - Damareos #43

Tel:  215 52 55 145 

4.

ათენი

Alkiviadou #89

Tel: 210 82 21 444

5.

ათენი

Ambelokipi - Arkadias #13

Tel: 699 33 44 448 / 6941603030 / 211 41 50 946

6.

ათენი

11251, Pipinou  #70

Tel: 210 82 10 172 / 699 52 10 174

7.

ათენი

15124, Neratziotisis #11

Tel: 699 69 98 585 / 694 39 19 991 / 2155014368

8.

ათენი

10446, Aristomenous #94

Tel: 306 99 55 80 280

9.

თესალონიკი

57200, Vardari Lagadas #7,

Tel: 699 454 6425

 

 

 

2. ესპანეთი

 

N.

 

ქალაქი

 

მისამართი

 

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

1.

ბარსელონა

C/Espronceda 369_08027bcn, Sagrera_Navas     

Tel: 34 632 484 787 

 

 

3. იტალია

 

N.

 

ქალაქი

 

მისამართი

 

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

სამუშაო საათები

1.

ბარი

Piazza Aldo Moro 35

Bari 70121 BA Italy

+39 080 967 5002,

+39 380 154 8887

 

ყოველ დღე- 08:30სთ-დან - 20:00სთ-მდე

2.

რეჯო კალაბრია

Via Gaspare Del Fosso 29

Reggio Calabria 89127 RC Italy

+39 327 361 5985

 

ყოველ დღე - 09:0სთ-დან - 20:00სთ-მდე

3.

რეჯო ემილია

Via Roma, 64/A

Reggio Emilia 42121 RE Italy

+39 388 179 0686

ორშაბათი - დასვენება

სამშაბათი - 11:00სთ-დან - 17:00სთ-მდე

ოთხშაბათი - 11:00სთ-დან - 17:00სთ-მდე

ხუთშაბათი - დასვენება

პარასკევი - 11:00სთ-დან -17:00სთ-მდე

შაბათი - 10:00სთ-დან - 17:00სთ-მდე

კვირა -09:00სთ-დან - 19:00სთ-მდე

 

გზავნილების გაცემის პუნქტები

N.

ქალაქი

მისამართი

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

გზავნილების გაცემის დრო

4.

ბოლონია

Statione Autoline, Settember 6, Bologne 40121 BO Italy

+39 388 179 0686

კვირა - 14:00სთ დან – 15:00სთ-მდე

5.

მონტოვა

Piazza Sordelo, Mantova 46100 MN Italy

+39 388 179 0686

ხუთშაბათი - 11:00სთ-დან - 15:00 სთ-მდე

6

მოდენა

Via Bono Da Nonantola 1

Modena 41121MO

+39 388 179 0686

კვირა - 16:00სთ-დან 17:00სთ-მდე

 

დანართი #2

 

ქალაქები, სადაც შესაძლებელია ადგილზე მიტანის სერვისით სარგებლობა 

ესპანეთი:

 

Ø  მადრიდი; ვალენსია; სუეკა; კულერა; განდია; ალბაკეტე; ალიკანტე; ტარაგონა.

· ესპანეთის  მითითებულ ქალაქებში სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანის საფასური და პირობები განისაზღვრება დანართი #1-ით განსაზღვრული ესპანეთის აგენტის მიერ.

·  ადრესატის მიერ სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანის მომსახურების საფასური გადახდა ხორციელდება ესპანეთის აგენტის სასარგებლოდ.

 

 

 

აღნიშნული დამატებითი სერვისით სარგებლობის წესები და ტარიფები დგინდებასაქართველოს ფოსტისაგენტების მიერ და შესაბამისადსაქართველოს ფოსტაარ არის პასუხისმგებელი მის შესრულებაზე, ან ნებისმიერ პრეტენზიაზე ან ზარალზე, რომელიც აღნიშნული დამატებითი სერვისის განხორციელებისას შეიძლება წარმოიშვას აგენტის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის და/ან არაჯეროვანი შესრულების შედეგად.