სახმელეთო ამანათი

 

სახმელეთო ამანათის ქვეყნის გარეთ

გაგზავნის პირობები

 

 

                                                                            

1.      მოქმედების სფერო

 

1.1. წინამდებარე დოკუმენტში აღწერილია სახმელეთო ამანათის (შემდგომში ასევე მოხსენიებული როგორც: „ამანათიდა/ანგზავნილი“) ქვეყნის გარეთ გაგზავნის პირობები. დოკუმენტი განკუთვნილიასაქართველოს ფოსტისმომხმარებლისთვის და ასევე კომპანიის ყველა იმ პოზიციის თანამშრომელთათვის, ვინც უზრუნველყოფს სახმელეთო ამანათის გაგზავნასთან  დაკავშირებული ოპერაციების შესრულებასა და კონსულტაციის გაწევას.

1.2. ის საკითხები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე დოკუმენტით, რეგულირდებამომხმარებლის სახელმძღვანელოსდებულებებით.

2.      ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი სახმელეთო ამანათის მახასიათებლები

 

2.1. ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი სახმელეთო ამანათი  არის ამანათის სახეობა, რომელსაცსაქართველოს ფოსტამომხმარებლისგან იღებს საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული სერვისცენტრების საშუალებით, უზრუნველყოფს მის ტრანსპორტირებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ადრესატისათვის ჩაბარების მიზნით გადასცემსსაქართველოს ფოსტა“- აგენტებს.

2.2. სახმელეთო ამანათის როგორც გამგზავნი ასევე ადრესატი შესაძლოა იყოს  მხოლოდ ფიზიკური პირი.

2.3. საქართველოს ფოსტასახმელეთო ამანათის გაგზავნას ახორციელებს შემდეგი ქვეყნების მიმართულებით:

 

2.3.1 საბერძნეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებში, რომელთა მისამართებიც მოცემულია დანართი #1-ში.

2.3.2 ესპანეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტის ოფისში, რომელის მისამართიც მოცემულია დანართი #1-ში.

2.3.3 იტალია - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებსა და გზავნილების გაცემის პუნქტებში, რომელთა მისამართებიც მოცემულია დანართი #1-ში.

2.4.  „საქართველოს ფოსტისმიერ  სახმელეთო ამანათის დაზღვევა არ ხდება.

2.5. სახმელეთო ამანათის  წონა არ უნდა აღემატებოდეს 20 კგ-, ხოლო მედიკამენტების შემთხვევაში - 300გრამსსახმელეთო ამანათის  ზომა არ უნდა აჭარბებდეს -80სმX80სმX80სმ  

2.6. სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულება (გარდა მედიკამენტებისა) გამოითვლება ფაქტიური წონისა დასაქართველოს ფოსტის“  მიერ ამავე კატეგორიის გზავნილზე 1კგ.-სთვის დადგენილი ტარიფის ნამრავლით. 1კგ-მდე წონის ამანათის გაგზავნის შემთხვევაში, გამგზავნი/ადრესატი  იხდის ფიქსირებულ - 1კგ.-სთვის დადგენილ ტარიფს.

2.7. სახმელეთო ამანათით მედიკამენტების გაგზავნის შემთხვევაში, გამგზავნი/ადრესატი იხდის ფიქსირებულ ტარიფს.

2.8.    სახმელეთო ამანათის ქვეყნის გარეთ გაგზავნის მომსახურების ღირებულების გადახდა შესაძლებელია როგორც მისი გაგზავნისას - გამგზავნის მიერ, ასევე ადრესატის მიერ - სახმელეთო ამანათის მისთვის ჩაბარებისას.

2.9.    ადრესატისათვის ჩაუბარებელი სახმელეთო ამანათის უკან გამგზავნისათვის დაბრუნება არ ხორციელდება. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდება სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება (მათ შორის თუ ადრესატი უარს განაცხადებს სახმელეთო ამანათის ჩაბარებაზე), მისი მიღებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაშიიგი განადგურდება ადგილზე.   

 

3.      სახმელეთო ამანათის მიღება ქვეყნის გარეთ გასაგზავნად

 

3.1.   საქართველოს ფოსტა“, სახმელეთო ამანათის მიღებას ქვეყნის გარეთ გასაგზავნად ახორციელებს   სერვისცენტრების  მეშვეობით,  ყოველ სამუშაო დღეს. კურიერის საშუალებით აღნიშნული ტიპის სახმელეთო ამანათის მიღება არ ხდება.

 

გასათვალისწინებელია!  თბილისის სერვისცენტრების გარდა, ნებისმიერ სხვა სერვისცენტრში  სახმელეთო ამანათის შაბათ დღეს მიღების შემთხვევაში, მისი გაგზავნა ვერ განხორციელდება პუნქტი 4.1.-ით განსაზღვრულ დღეს (ორშაბათს).  აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის სერვისცენტრების გარდა, ნებისმიერ სხვა სერვისცენტრში  შაბათ დღეს მალფუჭებადი პროდუქტის შემცველი სახმელეთო გზავნილის მიღება არ არის რეკომენდირებული.

თუ გამგზავნი არ ითვალისწინებსსაქართველოს ფოსტისრეკომენდაციას, ასეთი გზავნილის გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ გამგზავნის მიერ გაგზავნის საფასურის გადახდის პირობით.

 

3.2.გასაგზავნად მიღებულ სახმელეთო ამანათს ენიჭება საიდენტიფიციკაციო კოდი (შტრიხ კოდი).

3.3.სახმელეთო ამანათის სათანადოდ შეფუთვაზე პასუხისმგებელია გამგზავნი. სახმელეთო ამანათი უნდა შეიფუთოს უსაფრთხოდ და ისეთი წესით, რომ არ მოხდეს მისი შიგთავსის დაზიანება ტრანსპორტირების დროს, ამასთან  ასეთმა  შეფუთვამ არ უნდა დააზიანოს სხვა სახმელეთო ამანათები ტრანსპორტირების დროს და არ უნდა შეუქმნას პრობლემები პირებს,  ვინც განახორციელებენ სახმელეთო ამანათების  შემდგომ დამუშავებას, ტრანსპორტირებასა ან/და დასაწყობებას.

3.4.ამანათის შიგთავსი უნდა მოთავსდეს  ყუთში, რომელიც გარედან უნდა დაილუქოსსაქართველოს ფოსტისბრენდირებული წებოვანი ლენტით. თხევადი და სითხის შემცველი პროდუქცია უნდა მოთავსდეს პლასტმასის კონტეინერში/ბოთლში.

3.5.გამგზავნს უფლება არ აქვს სახმელეთო ამანათით გააგზავნოს ის ნივთები და საქონელი, რომელთა გაგზავნაც აკრძალულია წინამდებარე დოკუმენტის მე-5 მუხლის შესაბამისად.

 

4.    გასაგზავნად მიღებული სახმელეთო ამანათის გაგზავნის, ტრანსპორტირებისა და ჩაბარების ვადები

 

4.1.სახმელეთო ამანათების გაგზავნასსაქართველოს ფოსტაახორციელებს მხოლოდ კვირაში ერთხელ, ყოველ ორშაბათ დღეს.

4.2.დანიშნულების ქვეყანაში „საქართველოს ფოსტის“ აგენტების ოფისების მისამართებზე სახმელეთო ამანათის  მიწოდება ხორციელდება:

         Ø  საბერძნეთი:

                               ·      ათენი - არაუგვიანეს იმავე კვირის პარასკევისა;

                               ·      თესალონიკი - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის ორშაბათისა.

Ø  ესპანეთი:

·      ბარსელონა - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის ოთხშაბათისა.

·      მადრიდი - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის კვირა დღისა

·      ვალენსია - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის კვირა დღისა

Ø  იტალია:

·      ბარი; რეჯო კალაბრია; რეჯო ემილია - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის სამშაბათისა;

·      მონტოვა- არაუგვიანეს მომდევნო კვირის ხუთშაბათისა;

·      ბოლონია; მოდენა - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის კვირა დღისა.

4.3.სახმელეთო ამანათისსაქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებამდე ტრანსპორტირების შემდგომ, ადრესატი უფლებამოსილიასაქართველოს ფოსტისაგენტის მიერ სახმელეთო ამანათის მიღებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში განახორციელოს ვიზიტი აგენტის ოფისში და ჩაიბაროს სახმელეთო ამანათი, თუ სახმელეთო ამანათი ისეთ ქალაქში იგზავნება, სადაც აგენტის ოფისის ნაცვლად მხოლოდ გაცემის პუნქტია (ინფორმაცია გაცემის პუნქტების შესახებ მოცემულია დანართი #1 ში), ადრესატს გზავნილის ჩაბარების საშუალება ექნება მხოლოდ ასეთი გაცემის პუნქტების სამუშაო დღეებსა და საათებში.

 

 5.    აკრძალული და პირობითად დაშვებული პროდუქტების ჩამონათვალი სახმელეთო ამანათებისთვის

 

5.1.სახმელეთო ამანათით დაუშვებელია იმ საგნების, ნივთიერებების, ცხოველების, პროდუქტების ან მასალების გაგზავნა, რაც სტანდარტულად არის აკრძალული საფოსტო გზავნილებით გაგზავნისას (https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/restrictions/), გარდა ამისა ასევე დაუშვებელია შემდეგი პროდუქტების გაგზავნა:
5.1.1. თამბაქო და თუთუნი;
5.1.2. ხორცი და ხორცის ნაწარმი;
5.1.3. ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი მედიკამენტები;
5.2.       ქვემოთ ჩამოთვლილი პროდუქტების გაგზავნა დასაშვებია მხოლოდ შემდეგი ოდენობით და პირობებით:
       5.2.1. თაფლი, არაუმეტეს ½კგ-სა;
5.2.2. ნებისმიერი სახის ყველი - 1 თავი არაუმეტეს 2 კგ-სა (მოთავსებული ჰერმეტულად, დახურულ პლასტმასის კონტეინერში, სითხის გარეშე);
5.2.3.ალკოჰოლური სასმელებიდან:
ა) ღვინო და ლუდი, ჯამში არაუმეტეს 5 (ხუთი) ლიტრისა. ამასთან: 
Øარაქარხნული წარმოების ასეთი სასმელი მოთავსებული უნდა იყოს პლასტმასის ბოთლში;
Øქარხნულად ჩამოსხმული თითოეული სახეობის (ღვინო და ლუდი) სასმელის რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს 2 ბოთლს, ისე რომ მათმა საერთო მოცულობამ არ გადააჭარბოს 5 ლიტრს. 
    ბ) სხვა ნებისმიერი სახის ალკოჰოლური სასმელი, არაუმეტეს 1(ერთი) ლიტრისა. ამასთან, არაქარხნული წარმოების ასეთი სასმელი მოთავსებული უნდა იყოს პლასტმასის ბოთლში;
5.2.4.სხვა თხევადი და ბლანტი სახის კვების პროდუქტები -  მოთავსებული პლასტმასის ბოთლებში;
5.2.5.მედიკამენტები ქარხნული შეფუთვით, არაუმეტეს300 გრამისა. ამასთან:
ა) ერთი სახეობის აბები - არაუმეტეს 10 (ათი) ფირფიტისა;
ბ) სხვა ტიპის (მათ შორის სითხის შემცველი) მედიკამენტები არაუმეტეს300 გრამისა.
 

 

შენიშვნამედიკამენტების გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ ცალკე სახმელეთო ამანათის სახითმასთან ერთად სხვა რაიმე საქონლის/პროდუქტის გაგზავნა დაუშვებელია, ამასთან აკრძალულია ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი მედიკამენტების გაგზავნა.

 

 

 

 

6.      სახმელეთო ამანათის დამატებითი სერვისები

 

6.1. სახმელეთო ამანათის დამატებითი სერვისები, რომელსაც ახორციელებსსაქართველოს ფოსტა

6.1.1. ქვეყნის ტერიტორიის დატოვებამდე გზავნილის გაგზავნაზე უარის თქმა ხორციელდებასაქართველოს ფოსტა“- სერვისცენტრში მიმართვის გზით და საშუალებას აძლევს გამგზავნს დადგენილი ტარიფის გადახდის საფუძველზე უარი თქვასსაქართველოს ფოსტისთვისგადაცემული გზავნილის შემდგომ გაგზავნაზე.

6.1.1.1.  აღნიშნული სერვისით სარგებლობისას სახმელეთო ამანათის დაბრუნება გამგზავნისთვის ხდება სერვისცენტრშივეხოლო თანხის ანაზღაურება წარმოებს შემდეგი წესით:

· თუ დასაბრუნებელი ამანათის გაგზავნის ღირებულება გადახდილი არაა  გაგზავნისას, გამგზავნმა ამანათის დაბრუნებამდე უნდა გადაიხადოსსაქართველოს ფოსტისმიერ დაწესებული ტარიფი,  წინააღმდეგ შემთხვევაში გზავნილის მისთვის უკან დაბრუნება არ მოხდება და გზავნილი გადავასაქართველს ფოსტისსაკუთრებაში.

·  თუ დასაბრუნებელი ამანათის გაგზავნის ღირებულება გადახდილია გაგზავნისას, გამგზავნს უბრუნდება გადახდილი სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულების 50%.

6.1.1.2.   აღნიშნული თანხის ასანაზღაურებლად  გამგზავნი ავსებს რეკლამაციის განაცხადს, რომელიც იმავე დღეს იგზავნება ხარისხის მართვის   დეპარტამენტში და შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე გაიცემა თანხა მომხმარებელზე.

6.1.1.3.  მომხმარებელი (გამგზავნი) შეძლებს აღნიშნული სერვისით სარგებლობას იმ შემთხვევაში, თუ მისი მხრიდან გზავნილის გაგზავნაზე უარის თქმის განაცხადი დაფიქსირდება გზავნილისსაქართველოს ფოსტისთვისგადაცემიდან არაუგვიანეს პარასკევს 17:00 საათამდე. მომხმარებლის მიერ ამანათის შაბათ დღეს გასაგზავნად ჩაბარების შემთხვევაში, იგი აღნიშნული სერვისით ვერ ისარგებლებს.

 

7.            პასუხისმგებლობა და ასანაზღაურებელი ზიანის ოდენობა

 

7.1  „საქართველოს ფოსტის“ პასუხისმგებლობა

7.1.1.საქართველოს ფოსტამატერიალურ პასუხისმგებლობას იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება მისი ბრალით სახმელეთო ამანათის დაკარგვით, ან დაზიანებით. ამასთან, სახმელეთო ამანათი დაზიანებულად მიიჩნევა მხოლოდ მისი გარე შეფუთვის მთლიანობის დარღვევის შემთხვევაში.

7.1.2.გზავნილი ითვლება დაკარგულად, თუ აღნიშნული ფაქტი დადასტურებულია საქართველოს ფოსტისაგენტის მიერ ან თუ სახმელეთო ამანათის  შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა მისი გაგზავნიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის  განმავლობაში.

7.1.3.საქართველოს ფოსტაარ აგებს პასუხს საბაჟო ორგანოების მიერ მიღებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ამ ორგანოს მიერ იქნება მიღებული საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებული გზავნილების მიმართ.

7.1.4. საქართველოს ფოსტისპასუხისმგებლობა ასევე გამოირიცხება:

Ø დაუძლეველი ძალით გამოწვეული გარემოებების  დადგომის შემთხვევაში;

Ø შემთხვევებში, როცასაქართველოს ფოსტასარ შეუძლია განახორციელოს გზავნილების აღრიცხვა, სამსახურეობრივი დოკუმენტების დაუძლეველი ძალის  შედეგად  განადგურების გამო;

Ø თუ გზავნილის დაკარგვა, მისი შიგთავსის არარსებობა გამოწვეულია გამგზავნის ბრალით ან დაუდევრობით (მათ შორის არასათანადო შეფუთვით), ან შიგთავსის  თვისებებით;

Ø იმ სახმელეთო ამანათების მიმართ, რომელიც შეიცავს  გასაგზავნად აკრძალულ საგნებს;

Ø იმ სახმელეთო ამანათების მიმართ, რომლის გაგზავნაც დაშვებულია მხოლოდ განსაკუთრებული პირობით (მაგ. თუ სახმელეთო ამანათი შეფუთული უნდა იყოს განსაზღვრული სახით), ასეთი პირობის დაუცველობის შემთხვევაში.

Ø მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, სახელმწიფო ორგანოების მიერ   სახმელეთო ამანათის დაკავების, განადგურების  ან მისი კონფისკაციის შემთხვევაში;

Ø თუ ანაზღაურების მიღების მიზნით გამგზავნი არაკეთილსინდისიერად მოქმედებს;

Ø თუ მომხმარებელმა რეკლამაციით არ მიმართასაქართველოს ფოსტასსახმელეთო ამანათის გაგზავნის დღის მომდევნო დღიდან 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში;

7.1.5.      სახმელეთო ამანათის დაკარგვის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტაგამგზავნს უნაზღაურებს გადახდილი ტრანსპორტირების საფასურს, აგრეთვე არაუმეტეს 1 ლარს თითოეულ კილოგრამზე.

7.1.6.      სახმელეთო ამანათის შიგთავსის ნაწილობრივი დაკარგვის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტისმიერ ანაზღაურება განხორციელდება დაკარგულ თითოეულ კილოგრამზე 1 ლარის ოდენობით.  

7.1.7.      სახმელეთო ამანათის დაზიანებულად მიჩნევის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტისმიერ ანაზღაურება განხორციელდება სახმელეთო ამანათის დაზიანებულ/დაკარგულ თითოეულ კილოგრამზე 1 ლარის ოდენობით

7.2. გამგზავნის პასუხისმგებლობა

7.2.1. გამგზავნი მატერიალურად პასუხისმგებელია იმ ზარალზე, რომელიც მიადგებასაქართველოს ფოსტას“- აკრძალული ნივთის გაგზავნის, ან სახმელეთო ამანათის არასათანადოდ შეფუთვის გამო.

7.2.2. ქვეყნის დატოვებამდე  ამანათში  აკრძალული ნივთის, ან მისი არასათანადო შეფუთვის აღმოჩენის შემთხვევაში, გამგზავნი იხდის პირგასამტეხლოს - სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულების 50%-ის ოდენობით. პირგასამტეხლოს გადაუხდელობის შემთხვევაში, გამგზავნს გზავნილი უკან არ უბრუნდება. თუ გაგზავნის ღირებულება გადახდილია, მისი უკან დაბრუნებისთვის (პირგასამტეხლოს გამოკლებით),  გამგზავნი ავსებს რეკლამაციის განაცხადს, რომელიც იმავე დღეს იგზავნება ხარისხის მართვის    დეპარტამენტში და შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე გაიცემა თანხა მომხმარებელზე.

8. დასკვნითი დებულებები

 

8.1.  თუ ამ დოკუმენტის რომელიმე დებულება ბათილია, მიუხედავად ბათილობის საფუძვლისა, ეს არ გამოიწვევს მთელი დოკუმენტის ბათილობას. ამ შემთხვევაში დოკუმენტის დარჩენილი დებულებები მოქმედებს ბათილი დებულების გარეშე.

8.2.  ყველა საკითხი, რომელიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე დოკუმენტით,  რეგულირდება საქართველოს ფოსტის მიერ დამტკიცებული მომხმარებლის სახელმძღვანელოთი.

8.3.  ამ დოკუმენტში შეტანილი ყველა ცვლილება და დამატება (გარდა წინამდებარე დოკუმენტის 8.4 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევებისა) ძალაში შედის მისისაქართველოს ფოსტისგენერალური დირექტორის ხელმოწერის დღიდან, თუ ცვლილებისა და დამატებების დოკუმენტი თავად არ შეიცავს მითითებას მისი ძალაში უფრო გვიანი თარიღით შესვლის შესახებ.

8.4. ცვლილება წინამდებარე დოკუმენტის დანართ #1-ში ძალაში შედის მისისაქართველოს ფოსტა“- ვებ-გვერდზე განთავსების დღიდან და არ საჭიროებსსაქართველოს ფოსტისგენერალური დირექტორის ხელმოწერას.

8.5.  ამ დოკუმენტის  მუხლებს სათაურები წამძღვარებული აქვთ დოკუმენტის ტექსტით სარგებლობის გასაადვილებლად და ისინი მხედველობაში არ მიიღებიან როგორც ამ დოკუმენტის რაიმე დებულების განმსაზღვრელნი, შემცვლელნი ან განმარტავნი.

 


 

დანართი #1

საქართველოს ფოსტისაგენტების მისამართები ქვეყნების მიხედვით

 

1. საბერძნეთი

 

N.

 

ქალაქი

 

მისამართი

 

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

1.

ათენი

Omonia - Geraniou # 44,

(ძირითადი ოფისი)

   Tel: 210 52 41 849 / 694 0000 377 /

699 35 01 515

2.

ათენი

Kipseli 11361, Sikinou #6

Tel:  210 86 47 705/ 6948325465

3.

ათენი

Pagkrati - Damareos #43

Tel:  215 52 55 145 

4.

ათენი

Alkiviadou #89

Tel: 210 82 21 444

5.

ათენი

Ambelokipi - Arkadias #13

    Tel: 699 33 44 448 / 6941603030 /

211 41 50 946

6.

ათენი

11251, Pipinou  #70

Tel: 210 82 10 172 / 699 52 10 174

7.

ათენი

15124, Neratziotisis #11

   Tel: 699 69 98 585 / 694 39 19 991 /

215 50 14 368

8.

ათენი

10446, Aristomenous #94

Tel: 306 99 55 80 280

9.

თესალონიკი

57200, Vardari Lagadas #7,

Tel: 699 454 6425

 

2. ესპანეთი

 

N.

 

ქალაქი

 

მისამართი

 

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

 

       სამუშაო საათები

1.

ბარსელონა

C/Espronceda 369_08027bcn, Sagrera_Navas     

Tel: 34 632 484 787 

   სამშ - კვირა - 10:00-21:00; ორშაბათი - დასვენების დღე

2

მადრიდი

  Calle Francisco del Pino #26, 28021 Madrid

Tel: 34 631 161 214

Tel: 34 632 484 787

   სამშ - კვირა - 10:00-21:00; ორშაბათი - დასვენების დღე

3

ვალენსია

Plaça del Mercat #10, 46001 València

Tel: 34 602 881 887

Tel:34 632 484 787

     ყოველ დღე: 10:00სთ-21:00სთ-მდე;

 

3. იტალია

 

N.

 

ქალაქი

 

მისამართი

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

სამუშაო საათები

 

1.

          ბარი

Piazza Aldo Moro 35

Bari 70121 BA Italy

+39 080 967 5002,

+39 380 154 8887

 

      ყოველ დღე- 08:30სთ-დან - 20:00სთ-მდე

  Via Michele Garruba, 2270122 Bari BA, Italy.

+ 380 656 81 90;

+324 609 18 62

+ 389 584 03 09

ყოველ დღე  - 07:30-20:30სთ-მდე

 

2.

     რეჯო კალაბრია

     Via Gaspare Del Fosso 29

     Reggio Calabria 89127 RC Italy

+39 327 361 5985

 

     ყოველ დღე - 09:0სთ-დან - 20:00სთ-მდე

3.

რეჯო ემილია

Via Roma, 64/A

   Reggio Emilia 42121 RE Italy

+39 388 179 0686

ორშაბათი - დასვენება

      სამშაბათი - 11:00სთ-დან - 17:00სთ-მდე

    ოთხშაბათი - 11:00სთ-დან - 17:00სთ-მდე

ხუთშაბათი - დასვენება

    პარასკევი - 11:00სთ-დან -17:00სთ-მდე

შაბათი - 10:00სთ-დან - 17:00სთ-მდე

კვირა -09:00სთ-დან - 19:00სთ-მდე

 

გზავნილების გაცემის პუნქტები

N.

ქალაქი

მისამართი

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

გზავნილების გაცემის დრო

4.

ბოლონია

Statione Autoline, Settember 6, Bologne 40121 BO Italy

+39 388 179 0686

კვირა - 14:00სთ დან – 15:00სთ-მდე

5.

მონტოვა

    Piazza Sordelo, Mantova 46100 MN Italy

+39 388 179 0686

  ხუთშაბათი - 11:00სთ-დან - 15:00 სთ-მდე

6

მოდენა

     Via Bono Da Nonantola 1

Modena 41121MO

+39 388 179 0686

კვირა - 16:00სთ-დან 17:00სთ-მდე