სახმელეთო ამანათი

 

სახმელეთო ამანათის ქვეყნის გარეთ

გაგზავნის პირობები

 

 

სარჩევი

1. მოქმედების სფერო.. 2

2. ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი სახმელეთო ამანათის მახასიათებლები. 2

3. სახმელეთო ამანათის მიღება ქვეყნის გარეთ გასაგზავნად... 3

4. გასაგზავნად მიღებული სახმელეთო ამანათის გაგზავნის, ტრანსპორტირებისა  და ჩაბარების ვადები. 4

5. აკრძალული და პირობითად დაშვებული პროდუქტების ჩამონათვალი სახმელეთო ამანათებისთვის. 5

6. სახმელეთო ამანათის დამატებითი სერვისები. 5

7. საქართველოს ფოსტის პასუხისმგებლობა და ასანაზღაურებელი ზიანის ოდენობა. 6

8დასკვნითი დებულებები. 8

9დანართი #1. 9

10დანართი #2. 10

 

 

 

 

 

 

1.      მოქმედების სფერო

 

1.1. წინამდებარე დოკუმენტში აღწერილია სახმელეთო ამანათის (შემდგომში ასევე მოხსენიებული როგორც: „ამანათიდა/ანგზავნილი“) ქვეყნის გარეთ გაგზავნის პირობები. დოკუმენტი განკუთვნილიასაქართველოს ფოსტისმომხმარებლისთვის და ასევე კომპანიის ყველა იმ პოზიციის თანამშრომელთათვის, ვინც უზრუნველყოფს სახმელეთო ამანათის გაგზავნასთან  დაკავშირებული ოპერაციების შესრულებასა და კონსულტაციის გაწევას.

1.2. ის საკითხები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე დოკუმენტით, რეგულირდებამომხმარებლის სახელმძღვანელოსდებულებებით.

2.      ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი სახმელეთო ამანათის მახასიათებლები

 

2.1. ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი სახმელეთო ამანათი  არის ამანათის სახეობა, რომელსაცსაქართველოს ფოსტამომხმარებლისგან იღებს საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული სერვისცენტრების საშუალებით, უზრუნველყოფს მის ტრანსპორტირებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ადრესატისათვის ჩაბარების მიზნით გადასცემსსაქართველოს ფოსტა“- აგენტებს.

2.2. სახმელეთო ამანათის გაგზავნის უფლება აქვს მხოლოდ ფიზიკურ პირს.

2.3. საქართველოს ფოსტასახმელეთო ამანათის გაგზავნას ახორციელებს შემდეგი ქვეყნების მიმართულებით:

 

2.3.1 საბერძნეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებში, რომელთა მისამართებიც მოცემულია დანართი #1-ში.

2.3.2 ესპანეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტის ოფისში, რომელის მისამართიც მოცემულია დანართი #1-ში. ამასთან დანართი #2-ით განსაზღვრულ ესპანეთის ქალაქებში სერვისით - "სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანა" სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ "საქართველოს ფოსტის" შესაბამისი აგენტისათვის დამატებითი მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების სანაცვლოდ.

2.3.3 იტალია - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებში, რომელთა მისამართებიც მოცემულია დანართი #1-ში. ამასთან დანართი #2-ით განსაზღვრულ იტალიის ქალაქებში სერვისით - "სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანა" სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ "საქართველოს ფოსტის" შესაბამისი აგენტისათვის დამატებითი მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების სანაცვლოდ.

 

2.4. სახმელეთო ამანათის გაგზავნის შემთხვევაში ადრესატს საშუალება აქვს ისარგებლოსსაქართველოს ფოსტისაგენტების დამატებითი მომსახურებით და მოითხოვოს სახმელეთო ამანათის მისთვის სასურველ ქალაქში/მისამართზე მიტანასაქართველოს ფოსტისაგენტების მიერ დადგენილი პირობებისა და ტარიფების შესაბამისად. იმ ქალაქების ჩამონათვალი, სადაც ადგილზე მიტანის სერვისით სარგებლობაა შესაძლებელი მოცემულია დანართ #2-ში.

2.5. საქართველოს ფოსტისმიერ  სახმელეთო ამანათის დაზღვევა არ ხდება.

2.6. სახმელეთო ამანათის  წონა არ უნდა აღემატებოდეს 20 კგ-, ხოლო მედიკამენტების შემთხვევაში - 300გრამსსახმელეთო ამანათის  ზომა არ უნდა აჭარბებდეს -50სმX50სმX50სმ-.

2.7. სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულება (გარდა მედიკამენტებისა) გამოითვლება ფაქტიური წონისა დასაქართველოს ფოსტის“  მიერ ამავე კატეგორიის გზავნილზე 1კგ.-სთვის დადგენილი ტარიფის ნამრავლით. 1კგ-მდე წონის ამანათის გაგზავნის შემთხვევაში, გამგზავნი/ადრესატი  იხდის ფიქსირებულ - 1კგ.-სთვის დადგენილ ტარიფს.

2.8. სახმელეთო ამანათით მედიკამენტების გაგზავნის შემთხვევაში, გამგზავნი/ადრესატი იხდის ფიქსირებულ ტარიფს.

2.9.  „საქართველოს ფოსტისაგენტების მიერ გაწეული დამატებითი მომსახურების - „სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანისსერვისის პირობები და ქალაქები განისაზღვრება წინამდებარე დოკუმენტის დანართი #2-ის შესაბამისად, ამასთან დამატებითი სერვისით - სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანასარგებლობის შემთხვევში დამატებითი მომსახურების საფასური გადახდილი უნდა იქნას ადრესატის მიერ, დამატებითი მომსახურების გამწევსაქართველოს ფოსტისაგენტთან, დანიშნულების ქვეყანაში.

2.10. სახმელეთო ამანათის ქვეყნის გარეთ გაგზავნის მომსახურების ღირებულების გადახდა შესაძლებელია როგორც მისი გაგზავნისას - გამგზავნის მიერ, ასევე ადრესატის მიერ - სახმელეთო ამანათის მისთვის ჩაბარებისას.

2.11. ადრესატისათვის ჩაუბარებელი სახმელეთო ამანათის უკან გამგზავნისათვის დაბრუნება არ ხორციელდება. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდება სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება (მათ შორის თუ ადრესატი უარს განაცხადებს სახმელეთო ამანათის ჩაბარებაზე), მისი მიღებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაშიიგი განადგურდება ადგილზე.   

 

3.      სახმელეთო ამანათის მიღება ქვეყნის გარეთ გასაგზავნად

 

3.1.    საქართველოს ფოსტა“, სახმელეთო ამანათის მიღებას ქვეყნის გარეთ გასაგზავნად ახორციელებს   სერვისცენტრების  მეშვეობით,  ყოველ სამუშაო დღეს. კურიერის საშუალებით აღნიშნული ტიპის სახმელეთო ამანათის მიღება არ ხდება.

 

გასათვალისწინებელია!  თბილისის სერვისცენტრების გარდა, ნებისმიერ სხვა სერვისცენტრში  სახმელეთო ამანათის შაბათ დღეს მიღების შემთხვევაში, მისი გაგზავნა ვერ განხორციელდება პუნქტი 4.1.-ით განსაზღვრულ დღეს (ორშაბათს).  აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის სერვისცენტრების გარდა, ნებისმიერ სხვა სერვისცენტრში  შაბათ დღეს მალფუჭებადი პროდუქტის შემცველი სახმელეთო გზავნილის მიღება არ არის რეკომენდირებული.

თუ გამგზავნი არ ითვალისწინებსსაქართველოს ფოსტისრეკომენდაციას, ასეთი გზავნილის გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ გამგზავნის მიერ გაგზავნის საფასურის გადახდის პირობით.

 

3.2. გასაგზავნად მიღებულ სახმელეთო ამანათს ენიჭება საიდენტიფიციკაციო კოდი (შტრიხ კოდი).

3.3. სახმელეთო ამანათის სათანადოდ შეფუთვაზე პასუხისმგებელია გამგზავნი. სახმელეთო ამანათი უნდა შეიფუთოს უსაფრთხოდ და ისეთი წესით, რომ არ მოხდეს მისი შიგთავსის დაზიანება ტრანსპორტირების დროს, ამასთან  ასეთმა  შეფუთვამ არ უნდა დააზიანოს სხვა სახმელეთო ამანათები ტრანსპორტირების დროს და არ უნდა შეუქმნას პრობლემები პირებს,  ვინც განახორციელებენ სახმელეთო ამანათების  შემდგომ დამუშავებას, ტრანსპორტირებასა ან/და დასაწყობებას.

3.4. ამანათის შიგთავსი უნდა მოთავსდეს  ყუთში, რომელიც გარედან უნდა დაილუქოსსაქართველოს ფოსტისბრენდირებული წებოვანი ლენტით. თხევადი და სითხის შემცველი პროდუქცია უნდა მოთავსდეს პლასტმასის კონტეინერში/ბოთლში.

3.5. გამგზავნს უფლება არ აქვს სახმელეთო ამანათით გააგზავნოს ის ნივთები და საქონელი, რომელთა გაგზავნაც აკრძალულია წინამდებარე დოკუმენტის მე-5 მუხლის შესაბამისად.

 

4.      გასაგზავნად მიღებული სახმელეთო ამანათის გაგზავნის, ტრანსპორტირებისა და ჩაბარების ვადები

4.1. სახმელეთო ამანათების გაგზავნასსაქართველოს ფოსტაახორციელებს მხოლოდ კვირაში ერთხელ, ყოველ ორშაბათ დღეს.

4.2. სახმელეთო ამანათის დანიშნულების ქვეყანაში ტრანსპორტირება ხორციელდება:

Ø საბერძნეთშისაქართველოს ფოსტისაგენტების ათენის ოფისებამდე იმავე კვირის პარასკევს, ხოლო თესალონიკის ოფისამდე არაუგვიანეს მომდევნო კვირის ორშაბათისა.

Ø ესპანეთშისაქართველოს ფოსტისაგენტის  ოფისამდე   - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის ოთხშაბათისა.

Ø იტალიაშისაქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებამდე - არაუგვიანეს მომდევნო კვირის სამშაბათისა.

4.3. სახმელეთო ამანათისსაქართველოს ფოსტისაგენტების ოფისებამდე ტრანსპორტირების შემდგომ, ადრესატი უფლებამოსილიასაქართველოს ფოსტისაგენტის მიერ სახმელეთო ამანათის მიღებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში განახორციელოს ვიზიტი აგენტის ოფისშიჩაიბაროს სახმელეთო ამანათი, ან ისარგებლოსსაქართველოს ფოსტისაგენტის დამატებითი სერვისით - “სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანადა მისთვის სასურველ მისამართზე მოითხოვოს სახმელეთო ამანათის ჩაბარება.

 

 

5.      აკრძალული და პირობითად დაშვებული პროდუქტების ჩამონათვალი სახმელეთო ამანათებისთვის

 

5.1. სახმელეთო ამანათით დაუშვებელია იმ საგნების, ნივთიერებების, ცხოველების, პროდუქტების ან მასალების გაგზავნა, რაც სტანდარტულად არის აკრძალული საფოსტო გზავნილებით გაგზავნისას   (https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/restrictions/ ), გარდა ამისა ასევე დაუშვებელია შემდეგი პროდუქტების გაგზავნა:

5.1.1.        თამბაქო და თუთუნი;

5.1.2.        თაფლი;

5.1.3.        ხორცი და ხორცის ნაწარმი;

5.1.4.        ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი მედიკამენტები.

5.2.  ქვემოთჩამოთვლილი პროდუქტების გაგზავნა დასაშვებია მხოლოდ შემდეგი ოდენობით:

5.2.1.        ნებისმიერი სახის ყველი - 1 თავი არაუმეტეს 2 კგ-სა (მოთავსებული ჰერმეტულად, დახურულ პლასტმასის კონტეინერში, სითხის გარეშე);

5.2.2.        ნებისმიერი სახეობის ალკოჰოლური სასმელი, არაუმეტეს 5 (ხუთი) ლიტრისა. ამასთან:

) არაქარხნული წარმოების სასმელი  მოთავსებული უნდა იყოს პლასტმასის ბოთლებში (ერთი ბოთლი არაუმეტეს 2.5 ლიტრისა);

) ერთი სახეობის  ქარხნული წარმოების ალკოჰოლური სასმელი იგზავნება არაუმეტეს 2 ბოთლისა;

5.2.3.        სხვა თხევადი და ბლანტი კვების პროდუქტებიმოთავსებული პლასტმასის ბოთლებში;

5.3. მედიკამენტები ქარხნული შეფუთვით, არაუმეტეს 300 გრამისა. ამასთან:

) ერთი სახეობის აბები - არაუმეტეს 10 (ათი) ფირფიტისა;

) სხვა ტიპის (მათ შორის სითხის შემცველი) მედიკამენტები არაუმეტეს 300 გრამისა.

 

შენიშვნამედიკამენტების გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ ცალკე სახმელეთო ამანათის სახით, მასთან ერთად სხვა რაიმე საქონლის/პროდუქტის  გაგზავნა დაუშვებელია, ამასთან აკრძალულია ნარკოტიკული ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი მედიკამენტების გაგზავნა.

6.      სახმელეთო ამანათის დამატებითი სერვისები

 

6.1. სახმელეთო ამანათის დამატებითი სერვისები, რომელსაც ახორციელებსსაქართველოს ფოსტა

6.1.1.         „ქვეყნის ტერიტორიის დატოვებამდე გზავნილის გაგზავნაზე უარის თქმა ხორციელდებასაქართველოს ფოსტა“- სერვისცენტრში მიმართვის გზით და საშუალებას აძლევს გამგზავნს დადგენილი ტარიფის გადახდის საფუძველზე უარი თქვასსაქართველოს ფოსტისთვისგადაცემული გზავნილის შემდგომ გაგზავნაზე.

6.1.1.1.  აღნიშნული სერვისით სარგებლობისას სახმელეთო ამანათის დაბრუნება გამგზავნისთვის ხდება სერვისცენტრშივეხოლო თანხის ანაზღაურება წარმოებს შემდეგი წესით:

·      თუ დასაბრუნებელი ამანათის გაგზავნის ღირებულება გადახდილი არაა  გაგზავნისას, გამგზავნმა ამანათის დაბრუნებამდე უნდა გადაიხადოსსაქართველოს ფოსტისმიერ დაწესებული ტარიფი, შესაბამისი წონისა და ზომის ადგილობრივი ამანათის გაგზავნის ღირებულების ორმაგი ოდენობით, წინააღმდეგ შემთხვევაში გზავნილის მისთვის უკან დაბრუნება არ მოხდება და გზავნილი გადავასაქართველს ფოსტისსაკუთრებაში.

·      თუ დასაბრუნებელი ამანათის გაგზავნის ღირებულება გადახდილია გაგზავნისას, გამგზავნს უბრუნდება გადახდილი სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულებას გამოკლებული  შესაბამისი წონისა და ზომის ადგილობრივი ამანათის გაგზავნის ღირებულების ორმაგი ოდენობა.

6.1.1.2.                        მომხმარებელი (გამგზავნი) შეძლებს აღნიშნული სერვისით სარგებლობას იმ შემთხვევაში, თუ მისი მხრიდან გზავნილის გაგზავნაზე უარის თქმის განაცხადი დაფიქსირდება გზავნილისსაქართველოს ფოსტისთვისგადაცემიდან არაუგვიანეს პარასკევს 17:00 საათამდე. მომხმარებლის მიერ ამანათის შაბათ დღეს გასაგზავნად ჩაბარების შემთხვევაში, იგი აღნიშნული სერვისით ვერ ისარგებლებს.

6.2. სახმელეთო ამანათის დამატებითი სერვისები, რომელსაც ახორციელებენსაქართველოს ფოსტისაგენტები:

6.2.1 სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანის სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია იმ შემთხვევებში, თუსაქართველოს ფოსტისაგენტს აქვს შესაბამისი დამატებითი სერვისი ადრესატისთვის სასურველ ქალაქში/მისამართზე.

6.2.1.1. ქალაქები, სადაც შესაძლებელია აღნიშნული დამატებითი სერვისით სარგებლობა, მოცემულია დანართ #2-ში.

6.2.1.2. აღნიშნული დამატებითი სერვისით სარგებლობის წესები და ტარიფები დგინდებასაქართველოს ფოსტისაგენტების მიერ და შესაბამისადსაქართველოს ფოსტაარ არის პასუხისმგებელი მის შესრულებაზე, ან ნებისმიერ პრეტენზიაზე ან ზარალზე, რომელიც აღნიშნული დამატებითი სერვისის განხორციელებისას შეიძლება წარმოიშვას აგენტის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის და/ან არაჯეროვანი შესრულების შედეგად.   

6.2.1.3. აღნიშნული დამატებითი სერვისის ღირებულების ანაზღაურება (გადახდა) არ ხორციელდებასაქართველოს ფოსტისსერვისცენტრებში და იგი გადახდილი უნდა იქნასსაქართველოს ფოსტისაგენტის სასარგებლოდ დანიშნულების ქვეყანაში

7.            პასუხისმგებლობა და ასანაზღაურებელი ზიანის ოდენობა

 

7.1  „საქართველოს ფოსტის“ პასუხისმგებლობა

7.1.1.საქართველოს ფოსტამატერიალურ პასუხისმგებლობას იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება მისი ბრალით სახმელეთო ამანათის დაკარგვით, ან დაზიანებით. ამასთან, სახმელეთო ამანათი დაზიანებულად მიიჩნევა მხოლოდ მისი გარე შეფუთვის მთლიანობის დარღვევის შემთხვევაში.

7.1.2. გზავნილი ითვლება დაკარგულად, თუ აღნიშნული ფაქტი დადასტურებულია          საქართველოს ფოსტისაგენტის მიერ ან თუ სახმელეთო ამანათის  შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა მისი გაგზავნიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის  განმავლობაში.

7.1.3. საქართველოს ფოსტაარ აგებს პასუხს საბაჟო ორგანოების მიერ მიღებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ამ ორგანოს მიერ იქნება მიღებული საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებული გზავნილების მიმართ.

7.1.4. საქართველოს ფოსტისპასუხისმგებლობა ასევე გამოირიცხება:

Ø დაუძლეველი ძალით გამოწვეული გარემოებების  დადგომის შემთხვევაში;

Ø შემთხვევებში, როცასაქართველოს ფოსტასარ შეუძლია განახორციელოს გზავნილების აღრიცხვა, სამსახურეობრივი დოკუმენტების დაუძლეველი ძალის  შედეგად  განადგურების გამო;

Ø თუ გზავნილის დაკარგვა, მისი შიგთავსის არარსებობა გამოწვეულია გამგზავნის ბრალით ან დაუდევრობით (მათ შორის არასათანადო შეფუთვით), ან შიგთავსის  თვისებებით;

Ø იმ სახმელეთო ამანათების მიმართ, რომელიც შეიცავს  გასაგზავნად აკრძალულ საგნებს;

Ø იმ სახმელეთო ამანათების მიმართ, რომლის გაგზავნაც დაშვებულია მხოლოდ განსაკუთრებული პირობით (მაგ. თუ სახმელეთო ამანათი შეფუთული უნდა იყოს განსაზღვრული სახით), ასეთი პირობის დაუცველობის შემთხვევაში.

Ø მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, სახელმწიფო ორგანოების მიერ   სახმელეთო ამანათის დაკავების, განადგურების  ან მისი კონფისკაციის შემთხვევაში;

Ø თუ ანაზღაურების მიღების მიზნით გამგზავნი არაკეთილსინდისიერად მოქმედებს;

Ø თუ მომხმარებელმა რეკლამაციით არ მიმართასაქართველოს ფოსტასსახმელეთო ამანათის გაგზავნის დღის მომდევნო დღიდან 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში;

7.1.5.      სახმელეთო ამანათის დაკარგვის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტაგამგზავნს უნაზღაურებს გადახდილი ტრანსპორტირების საფასურს, აგრეთვე არაუმეტეს 1 ლარს თითოეულ კილოგრამზე.

7.1.6.      სახმელეთო ამანათის შიგთავსის ნაწილობრივი დაკარგვის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტისმიერ ანაზღაურება განხორციელდება დაკარგულ თითოეულ კილოგრამზე 1 ლარის ოდენობით.  

7.1.7.      სახმელეთო ამანათის დაზიანებულად მიჩნევის შემთხვევაში, „საქართველოს ფოსტისმიერ ანაზღაურება განხორციელდება სახმელეთო ამანათის დაზიანებულ/დაკარგულ თითოეულ კილოგრამზე 1 ლარის ოდენობით

7.2. გამგზავნის პასუხისმგებლობა

7.2.1. გამგზავნი მატერიალურად პასუხისმგებელია იმ ზარალზე, რომელიც მიადგებასაქართველოს ფოსტას“- აკრძალული ნივთის გაგზავნის, ან სახმელეთო ამანათის არასათანადოდ შეფუთვის გამო.

7.2.2. ქვეყნის ტერიტორიის დატოვებამდე სახმელეთო ამანათში აკრძალული ნივთის, ან მისი არასათანადო შეფუთვის აღმოჩენის შემთხვევაში, გამგზავნი ვალდებულია გადაიხადოს პირგასამტეხლო, „საქართველოს ფოსტის“ მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად. ასეთი ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში გამგზავნისთვის ამანათის უკან დაბრუნება არ ხდება.

7.2.3.  პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს გამგზავნს პასუხისმგებლობისაგან, თუ მის მიერ სახმელეთო ამანათის არასათანადო შეფუთვის, ან ამანათში აკრძალული ნივთის მოთავსების გამო ზიანი მიადგა „საქართველოს ფოსტის“ ქონებას, პერსონალს ან სხვა პირთა გზავნილებს.

8. დასკვნითი დებულებები

 

8.1.  თუ ამ დოკუმენტის რომელიმე დებულება ბათილია, მიუხედავად ბათილობის საფუძვლისა, ეს არ გამოიწვევს მთელი დოკუმენტის ბათილობას. ამ შემთხვევაში დოკუმენტის დარჩენილი დებულებები მოქმედებს ბათილი დებულების გარეშე.

8.2.  ყველა საკითხი, რომელიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე დოკუმენტით,  რეგულირდება საქართველოს ფოსტის მიერ დამტკიცებული მომხმარებლის სახელმძღვანელოთი.

8.3.  ამ დოკუმენტში შეტანილი ყველა ცვლილება და დამატება (გარდა წინამდებარე დოკუმენტის 8.4 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევებისა) ძალაში შედის მისისაქართველოს ფოსტისგენერალური დირექტორის ხელმოწერის დღიდან, თუ ცვლილებისა და დამატებების დოკუმენტი თავად არ შეიცავს მითითებას მისი ძალაში უფრო გვიანი თარიღით შესვლის შესახებ.

8.4. ცვლილება წინამდებარე დოკუმენტის დანართ #1-სა და დანართ #2-ში ძალაში შედის მისისაქართველოს ფოსტა“- ვებ-გვერდზე განთავსების დღიდან და არ საჭიროებსსაქართველოს ფოსტისგენერალური დირექტორის ხელმოწერას.

8.5.  ამ დოკუმენტის  მუხლებს სათაურები წამძღვარებული აქვთ დოკუმენტის ტექსტით სარგებლობის გასაადვილებლად და ისინი მხედველობაში არ მიიღებიან როგორც ამ დოკუმენტის რაიმე დებულების განმსაზღვრელნი, შემცვლელნი ან განმარტავნი.

 

 

 

 

 


 

დანართი #1

 

საქართველოს ფოსტისაგენტების მისამართები ქვეყნების მიხედვით

1. საბერძნეთი

 

N.

 

ქალაქი

 

მისამართი

 

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

1.

ათენი

Omonia - Geraniou # 44,

(ძირითადი ოფისი)

Tel: 210 52 41 849 / 694 0000 377 / 699 35 01 515

2.

ათენი

Kipseli 11361, Sikinou #6

Tel:  210 86 47 705/ 6948325465

3.

ათენი

Pagkrati - Damareos #43

Tel:  215 52 55 145 

4.

ათენი

Alkiviadou #89

Tel: 210 82 21 444

5.

ათენი

Ambelokipi - Arkadias #13

Tel: 699 33 44 448 / 6941603030 / 211 41 50 946

6.

ათენი

11251, Pipinou  #70

Tel: 210 82 10 172 / 699 52 10 174

7.

ათენი

15124, Neratziotisis #11

Tel: 699 69 98 585 / 694 39 19 991 / 2155014368

8.

თესალონიკი

57200, Vardari Lagadas #7,

Tel: 699 454 6425

 

2. ესპანეთი

 

N.

 

ქალაქი

 

მისამართი

 

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

1.

ბარსელონა

C/Espronceda 369_08027bcn, Sagrera_Navas     

Tel: 34 632 484 787 

 

3. იტალია

 

N.

 

ქალაქი

 

მისამართი

 

 

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

1.

ბარი

Piazza Aldo Moro, 35. 70121 Bari BA

TEL: 3801548887 / 3889784210

 

 

დანართი #2

 

ქალაქები, სადაც შესაძლებელია ადგილზე მიტანის სერვისით სარგებლობა

 

ესპანეთი:

Ø  მადრიდი; ვალენსია; სუეკა; კულერა; განდია; ალბაკეტე; ალიკანტე; ტარაგონა.

·         ესპანეთის  მითითებულ ქალაქებში სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანის საფასური და პირობები განისაზღვრება დანართი #1-ით განსაზღვრული ესპანეთის აგენტის მიერ.

·         ადრესატის მიერ სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანის მომსახურების საფასური გადახდა ხორციელდება ესპანეთის აგენტის სასარგებლოდ.

 

აღნიშნული დამატებითი სერვისით სარგებლობის წესები და ტარიფები დგინდებასაქართველოს ფოსტისაგენტების მიერ და შესაბამისადსაქართველოს ფოსტაარ არის პასუხისმგებელი მის შესრულებაზე, ან ნებისმიერ პრეტენზიაზე ან ზარალზე, რომელიც აღნიშნული დამატებითი სერვისის განხორციელებისას შეიძლება წარმოიშვას აგენტის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის და/ან არაჯეროვანი შესრულების შედეგად.