მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კარი X. საერთო დებულებები / თავი 24. დასკვნითი დებულებები
მუხლი 74. სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება

74.1. საფოსტო მომსახურების ნებისმიერ მომხმარებელს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს, თუ ჩათვლის, რომ „საქართველოს ფოსტის“ მხრიდან დარღვეულია მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე  დოკუმენტით განსაზღვრული მისი უფლებები.


74.2. მომხმარებელს უფლება აქვს „საქართველოს ფოსტასთან“ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მიმართოს სასამართლოს.


მუხლი 74. სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება