მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კარი X. საერთო დებულებები / თავი 22. სავალდებულო საბაჟო პროცედურებს დაქვემდებარებული საფოსტო გზავნილების ჩაბარების წესი
მუხლი 72. საბაჟო პროცედურებს დაქვემდებარებული საერთაშორისო გამავალი საფოსტო გზავნილების დანიშნულების ქვეყანაში ჩაბარების წესი

72.1. საფოსტო გზავნილის მიმღები ქვეყანა დამოუკიდებლად განსაზღვრავს იმ პროცედურებს, რომლებსაც უნდა დაექვემდებაროს  საფოსტო გზავნილი მისი ასეთ ქვეყანაში შესვლის დროს.

72.2. საბაჟო ორგანოს უფლება აქვს  საკუთარი გადაწყვეტილებით შეაჩეროს, გახსნას, შეამოწმოს, დაუქვემდებაროს სავალდებულო დეკლარირებას ან/და დაბეგვრას, ან გაანადგუროს საფოსტო გზავნილი.

72.3. „საქართველოს ფოსტა“ არ იღებს პასუხისმგებლობას სხვა ქვეყნის საბაჟო ორგანოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე.

 
მუხლი 72. საბაჟო პროცედურებს დაქვემდებარებული საერთაშორისო გამავალი საფოსტო გზავნილების დანიშნულების ქვეყანაში ჩაბარების წესი