მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კარი II . საფოსტო პროდუქტების სახეები და კატეგორიები / თავი 3. საფოსტო პროდუქტების სახეები და კატეგორიები
მუხლი 7. საფოსტო პროდუქტების კატეგორიები სახეების მიხედვით

7.1.       წერილობითი კორესპონდენცია:

7.1.1.    მარტივი კატეგორიის - ადგილობრივი და საერთაშორისო:

     საფოსტო ბარათი;

     წერილი;

     მცირე პაკეტი;

7.1.2. რეგისტრირებული კატეგორიის - ა) ადგილობრივი:

     წერილი (მათ შორის - დაზღვეული(ფასგამოცხადებული), ჰიბრიდული, I კლასის

და 12/12);

     მცირე  პაკეტი (მათ შორის დაზღვეული(ფასგამოცხადებული),  ჰიბრიდული, I

კლასის და 12/12);

     M ტომარა.

 

ბ) საერთაშორისო:

     წერილი (მათ შორის - დაზღვეული(ფასგამოცხადებული) და I კლასის).

     მცირე პაკეტი (მათ შორის დაზღვეული(ფასგამოცხადებული) და I კლასის).

     M ტომარა.

 

7.2.       ამანათი:

     ადგილობრივი და საერთაშორისო რეგისტრირებული ამანათი;

     საერთაშორისო შემომავალი სახმელეთო ამანათი;

     ადგილობრივი სასჯელაღსრულების ამანათი.

 

7.3. საერთაშორისო EMS გზავნილი;

 

7.4. საერთაშორისო გამავალი AVIA გზავნილი.

 
მუხლი 7. საფოსტო პროდუქტების კატეგორიები სახეების მიხედვით