მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კარი VIII.ზიანის ოდენობის ზღვრული ოდენობა / თავი 18. გამგზავნის მიერ ასანაზღაურებელი ზიანის ოდენობა
მუხლი 63. ზიანის ოდენობა

63.1. 56-ე მუხლით განსაზღვრული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების დადგომის შემთხვევაში გამგზავნის მიერ ასანაზღაურებელი ზიანის ოდენობა განისაზღვრება იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც „საქართველოს ფოსტა“ იქნება პასუხისმგებელი დაზარალებულის წინაშე.

მუხლი 63. ზიანის ოდენობა