მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კარი II . საფოსტო პროდუქტების სახეები და კატეგორიები / თავი 3. საფოსტო პროდუქტების სახეები და კატეგორიები
მუხლი 6. საფოსტო პროდუქტების სახეები

6.1.       საფოსტო პროდუქტები იყოფა შემდეგ სახეებად:

6.1.1.    წერილობითი კორესპონდენცია;

6.1.2.    ამანათი;

6.1.3.    EMS გზავნილი;

6.1.4.    AVIA გზავნილი.