მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კარი IV . ამანათი / თავი 9. სასჯელაღსრულების ამანათის მიღება და ჩაბარება
მუხლი 34. სასჯელაღსრულების ამანათის ჩაბარების ვადები

34.1. სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში ჩასაბარებელი ამანათის „საქართველოს ფოსტის“ სერვისცენტრში მიღების შემდეგ მისი გადაგზავნა მითითებულ სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში კონკრეტული ადრესატისათვის  გადაცემის მიზნით ხორციელდება არა უგვიანეს ამანათის სერვისცენტრში მიღებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღისა.