მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კარი III . წერილობითი კორესპონდენცია / თავი 6. წერილობითი კორესპონდენციის დამატებითი სერვისები
მუხლი 21. სააბონენტო საფოსტო ყუთის იჯარა

21.1. დამატებითი სერვისის „სააბონენტო საფოსტო ყუთის იჯარის“ არჩევის უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელსაც სურს მარტივი კატეგორიის საფოსტო ბარათის, წერილისა ან/და მცირე პაკეტის ასეთი ყუთის საშუალებით მიღება.

21.2. სააბონენტო საფოსტო ყუთის იჯარით აღება  შესაძლებელია „საქართველოს ფოსტასთან“ ხელშეკრულების გაფორმების გზით.